Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Od początku funkcjonowania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego jej władze przykładały szczególną troskę do zorganizowania i sprawnego funkcjonowania praktyk studenckich. Z uwagi na to, że w polskim szkolnictwie wyższym nie funkcjonuje stabilny model realizacji zawodowych praktyk studenckich, była to praca bardzo trudna. Powszechnie stosowaną praktyką przez uczelnie publiczne i niepubliczne jest zaliczanie stażu pracy studenta w miejscu własnego zatrudnienia, jako praktyki zawodowej, dokumentując to stosownymi zaświadczeniami.
W początkowej fazie istnienia nasza Uczelnia przyjęła ten model, uzupełniając go o aktywizację studentów w działalności wewnątrzszkolnej: formacyjnej, integracyjnej, promocyjnej, itp. Był to wstęp do wypracowania własnej metody realizacji praktyk studenckich, okres zbierania doświadczeń, diagnozowania potrzeb studentów i absolwentów, diagnozowania potrzeb i specyfiki rynków pracy oraz intensywnej pracy nad wypracowaniem niekonwencjonalnej i nowatorskiej metody realizacji praktyk studenckich w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczo im. Bogdana Jańskiego, zgodnych z jej misją i nauką Kościoła Katolickiego. Koncepcja praktyk w Jańskim uzyskała pozytywną ocenę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
 

System praktyk:
Praktyki specjalistyczne realizowane w trakcie drugiego roku studiów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (kierunek zarządzanie i socjologia) oraz 180 godzin dydaktycznych (kierunek pedagogika), związane są z określoną specjalnością i służą pozyskiwaniu doświadczeń i kształceniu umiejętności specyficznych dla wybranej specjalności, zwłaszcza w takich przedmiotach kształcenia, jak: marketing, przedsiębiorczość, zarządzanie, zachowania organizacyjne, badania operacyjne, komunikacja społeczna, pedagogika. Praktyki specjalistyczne realizowane są w miejscu własnego zatrudnienia, w podmiotach wybranych przez siebie oraz w miejscach wyznaczonych przez kierowników praktyk. Aby ukierunkować studenta na zdobycie określonych i niezbędnych w codziennej pracy menedżera umiejętności praktycznych studenci muszą wykonywać trzy projekty jako zadania uzupełniające. Tematy projektów, zadań uzupełniających wyznaczają prowadzący przedmioty zawodowe w trakcie III i IV semestru studiów. Przy ich wyznaczaniu uwzględnia się miejsce odbywania praktyki. Sprawdzenie i ocenę projektów dokonują prowadzący przedmioty. Projekty realizowane są również podczas zajęć fakultatywnych, warsztatów edukacyjnych, badań naukowych, działań społecznych. Szkoła współpracuje z wieloma renomowanymi firmami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami.

Praktyki dyplomowe realizowane równolegle z seminariami dyplomowymi w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Praktyki dyplomowe służą zebraniu materiału empirycznego do pracy dyplomowej i pogłębieniu wybranej specjalności oraz celom formującym osobowość zawodową studenta, jak przygotowanie do podjęcia pracy i pełnienia roli zawodowej w wybranym miejscu pracy. Ideą praktyk dyplomowych jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy zatrudnieniem absolwentów Szkoły, natomiast studentowi ma ona pomóc w ostatecznej wizualizacji swojej profesjonalnej postawy i identyfikacji z wybranym zawodem.

 

Pobierz: