STUDIA PODYPLOMOWE – MBA – Master of Business Administration

Uczelnia: Uczelnia Jańskiego w Łomży. Studia realizowane z zaangażowaniem Lapland University
                   of Applied Sciences – Finlandia

Mecenat: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kierunek: MBA - Master of Business Administration

Termin rozpoczęcia studiów: 16 maj 2020r.

Czas trwania: 300 h dydaktycznych/10 zjazdów stacjonarnych /3 semestry

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji regionu
  w zakresie efektywnego zarządzania w warunkach funkcjonowania światowego rynku dóbr, usług i czynników produkcji;
 • dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia oraz wykształcenie praktycznych umiejętności menedżerskich, w szczególności w zakresie podstaw analizy i identyfikacji problemów organizacji, formułowania alternatyw strategicznych dla dowolnych podmiotów gospodarczych i społecznych, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania
  się z otoczeniem;
 • przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na decyzje i rozwój organizacji
  i funkcjonowanie instytucji. Przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Te studia pobudzą kreatywne myślenie, innowacyjność, pokażą, jak z jednej strony motywować,
a z drugiej nadzorować. Studia mają na celu wykształcenie kompetentnych, skutecznych
i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają szeroką perspektywę, potrafią generować twórcze, korzystne, często nowatorskie i trwałe rozwiązania w przestrzeni gospodarczej

Studia podyplomowe są przeznaczone dla: osób z wyższym wykształceniem, z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych, właścicieli średnich i dużych firm prywatnych i osób aspirujących do najwyższych stanowisk kierowniczych. To najlepszy wybór dla ambitnych osób, traktujących zajęcia jako realną inwestycję oraz ważny krok w swojej zawodowej karierze.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć doskonałe przygotowanie
i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój kariery zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Program MBA zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętność analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do pełnienia roli lidera.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. ukończenie studiów wyższych,
 2. minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu w organizacji, czy szeroko rozumianym biznesie,
 3. pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej,
 4. terminowe zgłoszenie (przesłanie Formularza aplikacyjnego),
 5. wniesienie opłaty za studia.

Kandydaci spełniający wymagania wskazane w pkt 1 i 2 zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy rekrutacyjnej

Kandydaci spełniający wymagania programu MBA Uczelni Jańskiego w Łomży zostaną zaproszeni
na rozmowę rekrutacyjną z osobami kierującymi programem MBA. Wyniki rozmowy rekrutacyjnej będą decydowały o przyjęciu kandydata.

Formularz aplikacyjny - Zgłoszenie

PROGRAM STUDIÓW:

MODUŁ I: Współczesne wyzwania w zarządzaniu organizacjami

Liczba godzin:

24

Przedmioty

Funkcja i modele zarządzania

Kluczowe zasoby organizacji

Analiza danych i myślenie strategiczne

Zarządzanie innowacją

MODUŁ II: Optymalizacja działania organizacji poprzez wykorzystanie narzędzi marketingowych

Liczba godzin:

28

Przedmioty

Od marketingu 4P do 7P

Technologie cyfrowe

KPI w działaniach marketingowych

Zarządzanie zmianą

MODUŁ III: Ekonomia dla menadżera

Liczba godzin:

30

Przedmioty

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość zarządcza

Controlling

MODUŁ IV: Efektywny menadżer

Liczba godzin:

75

Przedmioty

Umiejętności interpersonalne

Etykieta

Analiza strategiczna i analiza marketingowa

Menedżer CSR

CSR - konkretna praktyka biznesowa

Zarządzanie projektami

Podejmowanie decyzji

Zarządzanie karierą

Odpowiedzialność menedżera

Detoks stresu

MODUŁ V: Strategia zrównoważonego rozwoju organizacji

Liczba godzin:

28

Przedmioty

Zasady zrównoważonego rozwoju

Opracowanie oraz wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju

Team building

Formy zatrudnienia menedżerów

MODUŁ VI: Prawo w praktyce menedżera

Liczba godzin:

37

Przedmioty

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo rynku kapitałowego

Zasady ładu korporacyjnego

MODUŁ VII: Moderator Design Thinking

Liczba godzin:

30

MODUŁ VIII: Konwersatorium dyplomowe

Liczba godzin:

48

 

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 300h dydaktycznych, w tym 140h sesji stacjonarnych, 85h sesji on-line i 75h e-learning. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i odbywają się w trakcie zjazdów w piątki w godzinach 16.00-19.00 (2 zjazdy) oraz w soboty 9.00-18.00 (10 zjazdów).

Zajęcia będą odbywać się w doskonałej lokalizacji, w centrum Krakowa. Dla słuchaczy studiów przewidziany jest również sobotni lunch.

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ:

16.05.2020

20.06.2020

26.09.2020

24.10.2020

21.11.2020

12.12.2020

16.01.2021

06.03.2021

09.04.2021/10.04.2021

16.04.2021/17.04.2021

 

FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie studiów jest uwarunkowane złożeniem i obroną  projektu końcowego – analizy strategicznej / marketingowej.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration oraz certyfikat Moderatora Design Thinking.

KOSZT STUDIÓW:

12 800,00 zł – jedyna opłata -  brak jakichkolwiek dodatkowych  opłat (wpisowych itp.).

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników, możliwość uzyskania do 80% dofinansowania w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”.

- płatności dla uczestników korzystających z bonów:

 • płatność jednorazowa: 6 400,00 zł do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach
  (po uzyskania dofinansowania z bonów – ewentualna „nadpłata” za studia zostanie zwrócona uczestnikowi);
 • płatność w ratach: I rata (4 000,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa
  w studiach; II rata (2 400,00 zł) do 30/09/2020 (po uzyskaniu dofinansowania z bonów – ewentualna „nadpłata” za studia zostanie zwrócona uczestnikowi).

Możliwość płatności w ratach dla uczestników nie korzystających z bonów:

 • w 3 ratach – I rata (4 800,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach;
  II rata (4 000,00 zł) do 30/09/2020; III rata (4 000,00 zł) do 31/12/2020;
 • w 2 ratach – I rata (6 400,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach;
  II rata (6 400,00 zł) do 30/11/2020.

Przy płatności jednorazowej do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach -
zniżka 10% - czyli opłata za studia 11 520,00 zł.

 

Dlaczego warto podjąć Studia Podyplomowe MBA:

 • Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów
  na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Uczestnicy studiów oprócz prestiżowego dyplomu ukończenia studiów MBA - Master of Business Administration otrzymają również certyfikat Moderatora Design Thinking.
 • Studia realizowane są z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik kształcenia
  na odległość (sesje on-line, e-learning).
 • Możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże.
 • Konsultacje  z  ekspertami  w  zakresie  obszarów  tematycznych  przygotowywanych projektów końcowych.
 • Okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów.

 

Już w najbliższą sobotę - 18 stycznia zapraszamy na Uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów: Master of Business Administration.

Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 13.00 w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Uczelnia Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża.

Uczelnia Jańskiego w Łomży, Studenckie Koło Naukowe „Hossa”
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations”
Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki
Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego


SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
NA III KONFERENCJĘ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
„ZDROWIE W PRODUKTACH TERAPEUTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TURYSTYCE ZDROWOTNEJ NA WSI I TERENACH LEŚNYCH”
Łomża 18 stycznia 2020 godz. 12.00

 

 

KONFERENCJA MA NA CELU :


- przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu każdego człowieka i gospodarce,
- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
- odnajdowanie rezerw umożliwiających podnoszenie systemu ochrony zdrowia w Polsce,
- prezentację konkurencyjnych produktów terapeutycznych, realizowanych w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.


ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI:


- produkty terapeutyczne wykorzystywane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- działania promujące produkty terapeutyczne realizowane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- rola kapitału ludzkiego, w tym zdrowia w zarzadzaniu turystyką zdrowotną na wsi i terenach leśnych,
- współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i obszarach leśnych,
- współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia i instytucjami kształcącymi personel medyczny,
- turystyka zdrowotna w założeniach programowych harcerstwa,
- rola symboliki harcerskiej w krzewieniu postaw młodego pokolenia,
- rola fizjoterapii w usprawnianiu organizmu ludzkiego,
- działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych,
- finansowanie budżetowe systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
- cykliczny charakter finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w służbie zdrowia i jego specyfika.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: sala nr 3, Uczelnia Jańskiego w Łomży, parter

18 stycznia 2020 godz. 12.00

12.00 - 12.15 Rejestracja uczestników konferencji
12.15 - 12.30 Powitanie uczestników konferencji przez panią dr Joannę Karpowicz rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
12.30 - 12.35 Prezentacja turystyki w Łomży i okolicach
12.35 - 12.45 Referat - Znaczenie zdrowia w życiu społecznym i gospodarczym
12.45 - 13.00 Referat - Turystyka zdrowotna w założeniach programowych harcerstwa
13.00 - 14.30 Prezentacja referatów studenckich
14.30 - 15.00 Przerwa na kawę i herbatę
15.00 - 16.00 Prezentacja referatów studenckich
16.00 - 16.30 Debata Oksfordzka „Czy turystyka zdrowotna może stanowić rezerwę w obecnym systemie ochrony zdrowia w Polsce?”
16.30- 16.45 Podsumowanie konferencji przez panią dr hab. Barbarę Roszkowską-Mądrą - profesor Uniwersytetu w Białymstoku

 

KOMITET NAUKOWY:

 

 • dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku - przewodnicząca
 • dr hab. Michał Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie - zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Siarhey Lukin - kierownik Międzynarodowego Wydziału Zarzadzania Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku
 • dr Joanna Karpowicz - rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr inż. Jarosław Klimaszewski - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Bartłomiej Roman - dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
 • dr Michał Wielechowski - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
 • dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • dr Antoni Roman - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” Uczelni Jańskiego w Łomży, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Antoni Roman - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży - przewodniczący
 • członkowie:
 • dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr Joanna Karpowicz - rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr hab. Michał Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
 • dr inż. Jarosław Klimaszewski - adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Michał Wielechowski - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
 • dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • dr Monika Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie
 • hm. Andrzej Bajkowski - ZHP Komenda Chorągwi Białostockiej
 • mgr inż. Robert Kosiński - zastępca prezesa z funkcją sekretarza w Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
 • mgr Justyna Bućkowska - wykładowca w Uczelni Jańskiego w Łomży