Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Uczelnia na drodze rozwoju”

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 28 (19K, 9M) pracowników i 104 (88K,16M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży
w terminie VII.2018-VI.2020.

Grupą docelową projektu  jest 104 studentów (w tym: 88K, 16M), 25 wykładowców
(w tym: 17K, 8M) oraz 3 pracowników administracyjnych (w tym: 2K, 1M) Uczelni Jańskiego w Łomży.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Plany studiów
 2. E- learning
 3. Język angielski
 4. Zajęcia fakultatywne
 5. Biuro karier
  potem szukam artykul uczelnia-na-drodze-rozwoju i klikam na kludke obok artykulu
 6. Spotkania z pracodawcami

 

Główne wskaźniki projektu:

1)  produktu

 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych usługami instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy – 200 (172K, 28M)
 • Liczba uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym – 1
 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia – 25 (17K, 8M)

2) rezultatu:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 132 (107K, 25M)
 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne – 25 (17K, 8M)
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 30

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Wartość projektu: 652 952,50 zł

Wartość dofinansowania: 632 132,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 550 308,37 zł

 

Plakat informacyjny projektu

 

Harmonogram

 1. Plany studiów: lipiec 2018 – wrzesień 2018
 2. E- learning: lipiec 2018 – listopad 2018, luty 2019 – czerwiec 2020
 3. Język angielski: wrzesień 2018 – czerwiec 2020
 4. Zajęcia fakultatywne: październik 2018 – czerwiec 2020
 5. Biuro Karier: lipiec 2018 – czerwiec 2020
 6. Spotkania z pracodawcami: październik 2018 – czerwiec 2020

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja wykładowców, pracowników administracyjnych, oraz uczelnianego administratora platformy Uczelni Jańskiego na:

 

§  Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle

Szkolenie przeznaczone dla 25 wykładowców kierunku zarządzanie i pedagogika w podziale na 2 grupy (2-dniowe, łącznie 16 godzin zegarowych/grupę)

 

§  Szkolenie z zakresu administracji platformą Moodle

Szkolenie przeznaczone dla 2 pracowników administracji Uczelni oraz
1 uczelnianego administratora platformy (2-dniowe, łącznie 16 godzin zegarowych)

 

§  Kurs językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu na poziomie min. B2

Szkolenie przeznaczone dla 14 wykładowców na kierunku zarządzanie, 2 pracowników administracji w podziale na 2 grupy (120 godzin zegarowych/grupę)

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 16.11.2018 do 27.11.2018 roku.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle (Grupa I)

30.11.2018 w godz. 12.00 do 20.00

01.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

 

 

 

Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle (Grupa II)

10.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

11.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

 

            Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej - administrator platformy (grupa III)
            18.12.2018: godz. 9.00-17.00
            19.12.2018: godz. 9.00-17.00.

 

 

Miejsce szkolenia: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, ul. Krzywe Koło 9

18-400 Łomża, sala nr 201.

 

 

 

Harmonogram spotkań w ramach kursu nauki języka angielskiego

 

Harmonogram spotkań- grupa I

Harmonogram spotkań- grupa II

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

2.    Kwestionariusz zgłoszeniowy – wykładowca, pracownik administracyjny, uczelniany   administrator platformy

3.     Kwestionariusz zgłoszeniowy – student/studentka

4.     Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

5.     Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu  dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku