CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej umożliwiają absolwentom różnych kierunków studiów i specjalności z przygotowaniem pedagogicznym zdobycie kompetencji do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przygotowują nauczyciela zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami zachowaniu.

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej
w formie wykładów

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry

 

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Pedagogika specjalna
  2. Pedagogika kliniczna
  3. Podstawy foniatrii
  4. Dysleksja - diagnoza i terapia
  5. Psychoterapia
  6. Elementy logopedii
  7. Metody diagnozy psychopedagogicznej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
  8. Trudności w uczeniu się matematyki
  9. Arteterapia
  10. Integracja sensoryczna