Z przyjemnością informujemy, że na stronie projektu "Łomżyńscy Pionierzy" dostępna jest już dokumentacja rekrutacyjna. Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie 27.04.2018 r. - 25.05.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie Uczelni Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 50 19, w wyznaczonym terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny. Złożenie dokumentów może odbywać się osobiście na Uczelni lub za pośrednictwem poczty/kuriera w godzinach: 

 • 8:30 - 16:00 od poniedziałku do czwartku,
 • 8:30 - 17:00 w piątki,
 • 8:30 - 14:00 w soboty.

Więcej informacji na stronie projektu: http://lomza.janski.edu.pl/projekty-ue/lomzynscy-pionierzy

Plakat informacyjny projektu

 

 

Uczelnia Jańskiego w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Łomżyńscy Pionierzy”

 

Celem głównymprojektu jest umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.

Grupą docelowąprojektujest 50 osób fizycznych, od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar Subregionu Łomżyńskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Diagnozy i indywidualnego doradztwa zawodowego

2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Przygotowanie i ocena biznesplanów

4. Przyznanie dotacji inwestycyjnej

5. Wsparcie pomostowe

6. Forum wymiany doświadczeń

 

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

- liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w programie – 40 (23K, 17M)

2) rezultatu:

- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40 (23K, 17M)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 2 049 348,72 zł

Wartość dofinansowania: 1 995 541,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 741 946,41 zł

 

HARMONOGRAM

1.      Rekrutacja – kwiecień – czerwiec 2018 r.

2.      Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – czerwiec – lipiec 2018 r.

3.      Przygotowanie i ocena Biznesplanów – sierpień – październik 2018 r.

4.      Udzielenie dotacji inwestycyjnej – listopad – grudzień 2018 r.

5.      Udzielenie wsparcia pomostowego – styczeń 2019 r. – styczeń 2020 r.

6.      Forum wymiany doświadczeń – luty 2019 r. – styczeń 2020 r.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie odbywać się w terminie: 27.04.2018 – 22.06.2018 r.

 

Ocena Wniosków o udzielenie dotacji w ramach projektu "Łomżyńscy Pionierzy"

W związku z brakiem zatwierdzenia ostatecznej wersji Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informujemy, iż termin ogłoszenia wyników zostaje wydłużony. W związku z tym wszystkie osoby, które oczekują na informację dotyczącą dofinansowania na założenie działalności prosimy o chwilę cierpliwości. Przewidywany termin publikacji wyników to 06.12.2018 r.

 

BIZNESPLANY

Termin składania Biznes Planów wraz z załącznikami przez uczestników projektu upływa: 13.11.2018 r. - do godziny 16.00.

 

Plakat projektu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Uczelnia na drodze rozwoju”

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 28 (19K, 9M) pracowników i 104 (88K,16M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży w terminie VII.2018-VI.2020.

Grupą docelową projektu  jest 104 studentów (w tym: 88K, 16M), 25 wykładowców (w tym: 17K, 8M) oraz 3 pracowników administracyjnych (w tym: 2K, 1M) Uczelni Jańskiego w Łomży.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Plany studiów
 2. E- learning
 3. Język angielski
 4. Zajęcia fakultatywne
 5. Biuro karier
 6. Spotkania z pracodawcami

 

Główne wskaźniki projektu:

1)  produktu

 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych usługami instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy – 200 (172K, 28M)
 • Liczba uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym – 1
 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia – 25 (17K, 8M)

2) rezultatu:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 132 (107K, 25M)
 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne – 25 (17K, 8M)
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 30

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Wartość projektu: 652 952,50 zł

Wartość dofinansowania: 632 132,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 550 308,37 zł

 

Plakat informacyjny projektu

 

Harmonogram

 1. Plany studiów: lipiec 2018 – wrzesień 2018
 2. E- learning: lipiec 2018 – listopad 2018, luty 2019 – czerwiec 2020
 3. Język angielski: wrzesień 2018 – czerwiec 2020
 4. Zajęcia fakultatywne: październik 2018 – czerwiec 2020
 5. Biuro Karier: lipiec 2018 – czerwiec 2020
 6. Spotkania z pracodawcami: październik 2018 – czerwiec 2020

 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

 

Rekrutacja wykładowców, pracowników administracyjnych, oraz uczelnianego administratora platformy Uczelni Jańskiego na:

 

 • Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle

Szkolenie przeznaczone dla 25 wykładowców kierunku zarządzanie i pedagogika w podziale na 2 grupy (2-dniowe, łącznie 16 godzin zegarowych/grupę)

 

 • Szkolenie z zakresu administracji platformą Moodle

Szkolenie przeznaczone dla 2 pracowników administracji Uczelni oraz
1 uczelnianego administratora platformy (2-dniowe, łącznie 16 godzin zegarowych)

 

 • Kurs językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu na poziomie min. B2

Szkolenie przeznaczone dla 14 wykładowców na kierunku zarządzanie, 2 pracowników administracji w podziale na 2 grupy (120 godzin zegarowych/grupę)

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 16.11.2018 do 27.11.2018 roku.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

2.    Kwestionariusz zgłoszeniowy – wykładowca, pracownik administracyjny, uczelniany   administrator platformy

3.     Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

4.     Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu  dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku

 

 

 

****************************************************************************************

 

E-learning - harmonogram udzielania wsparcia

 

Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle (Grupa I)

30.11.2018 w godz. 12.00 do 20.00

01.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

 

Szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle (Grupa II)

10.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

11.12.2018 w godz. 09.00 do 17.00

 

Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej - administrator platformy (grupa III)

18.12.2018: godz. 9.00-17.00

19.12.2018: godz. 9.00-17.00.

 

Miejsce szkolenia: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, ul. Krzywe Koło 9,
18-400 Łomża, sala nr 201.

 

************************************************************************************************


 

Język angielski - harmonogram udzielania wsparcia

Harmonogram spotkań w ramach kursu nauki języka angielskiego 

 

Harmonogram spotkań- grupa I

Harmonogram spotkań- grupa II

 

 

REKRUTACJA STUDENTÓW

 

Formy wsparcia dla studenta/studentki

 

Obowiązkowe

 

 • bilans kompetencji i/lub kwalifikacji

 

 

Rekrutacja na:

 

 • Spotkanie z pracodawcą Artur Filipkowski, właściciel Grupy Medialnej Narew

Spotkanie przeznaczone dla studentów kierunku zarządzanie

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 02.02.2019 godz. 12.00 – 15.00

Miejsce spotkania: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 

 • Spotkanie z pracodawcą – Aneta Boryszewska, dyrektor Przedszkola Montessori „Przystań”

Spotkanie przeznaczone dla studentów/studentek kierunku pedagogika

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 02.02.2019 godz. 10.00 – 13.00

Miejsce spotkania: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 

* Spotkania mają na celu umożliwienie Państwu, jako studentom / studentkom Uczelni Jańskiego, na kierunku zarządzanie i pedagogika, kontaktu z pracodawcami.

Zaproszeni prelegenci wygłoszą wykład dotyczący tematyki kierunku, w której się specjalizują, opowiedzą o własnej firmie oraz odpowiedzą na Państwa pytania. Prelekcje zawierać będą elementy pracy warsztatowej.

 

 

 • Wizyta studyjna u pracodawcy

Wsparcie adresowane dla studentów kierunku zarządzanie

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 13.02.2019 godz. 10.00-13.00

Miejsce spotkania: EURO Polska Sieć Handlowa Sp. z o.o. ul. Browarna 2a, 18-400 Łomża

 

 

 • Wizyta studyjna u pracodawcy

Wsparcie adresowane dla studentów kierunku pedagogika

(1-dniowe, łącznie 3 godziny zegarowe)

Termin spotkania: 06.02.2019 godz. 10.00-13.00

Miejsce spotkania: Przedszkole Językowo-Artystyczne "Akademia Przedszkolaka" Rafał Borawski, ul. Wł. Reymonta 11 A, 18-400 Łomża

 

* Wizyty studyjne mają na celu umożliwienie Państwu, jako studentom/studentkom Uczelni Jańskiego, na kierunku zarządzanie i pedagogika, poznania rynku lokalnych pracodawców.

W trakcie wizyt studyjnych uzyskają Państwo możliwość poznania specyfiki różnych zakładów pracy. Poznają Państwo m.in. wymagania pracodawców, problemy z jakimi na co dzień zmagają się pracownicy, dowiedzą się także co stanowiło dla nich największe wyzwanie podczas pierwszych dni pracy tuż po studiach.

 

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 02.01.2019 do 13.01.2019 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00, niedziela- 13.01.2019 roku: od.8.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne dla uczestników!

W przypadku ewentualnych zmian, będą one publikowane na bieżąco.

 

***********************************************************************************************

 

REKRUTACJA STUDENTÓW/STUDENTEK (2)

Formy wsparcia dla studenta/studentki

 

Obowiązkowe

 • bilans kompetencji i/lub kwalifikacji

Zadeklarowane:

 • Zajęcia fakultatywne

Przeznaczone dla studentów kierunkuzarządzanie i pedagogika

(1 zajęcia fakultatywne = 60 godzin dydaktycznych, zajęcia w formie grupowej, grupy po około 15 osób)

Termin zajęć: rozpoczęcie: druga połowa marca 2019 do końca czerwca 2019

Miejsce zajęć: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 

Do wyboru zajęcia fakultatywne:

 1. Biznes krok po kroku
 2. E-handel
 3. Pakiet Microsoft Office dla pedagogów
 4. Rękodzieło i zdobnictwo
 5. Media społecznościowe w zarządzaniu
 6. Dobry Biznes Plan zajęcia w formie zespołów projektowych

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 15.02.2019 do 10.03.2019 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne dla uczestników!

W przypadku ewentualnych zmian/uszczegółowienia informacji,  będą one publikowane na bieżąco.

 

Kandydat/kandydatka wypełnia:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (student/studentka) – jeżeli kandydat/kandydatka już wypełniał/a Kwestionariusz zapisując się na wcześniejsze formy wsparcia np. wizytę studyjną czy spotkanie z pracodawcą to drugi raz nie wypełnia Kwestionariusza.Wtedy składajuż tylko i wyłącznie Załącznik do Kwestionariusza – Zajęcia fakultatywne.Jeżeli kandydat/ka nie aplikował/a jeszcze na żadne wsparcie w ramach projektu, składa komplet dokumentów.
 2. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Zajęcia fakultatywne
 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu  dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku

 

REKRUTACJA STUDENTÓW/STUDENTEK (3)

 

Formy wsparcia dla studenta/studentki

 

Obowiązkowe

 • bilans kompetencji i/lub kwalifikacji

 

Zadeklarowane:

 

Wykład otwarty w języku angielskim: 

1. „Outsourcing usług biznesowych",prowadzący mgr Sylwia Nowicka.

Termin wykładu: 30.03.2019 – godz.: 10.00-16.00

Miejsce: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

Rekrutacja prowadzona w terminie od 15.03.2019 do 23.03.2019 roku.

 

2. "Catholic Doctrine of Corporate Social Responsibility",prowadzącyprof. dr hab. Siergeij Lukin, 

Termin wykładu: 04.04.2019 – godz.: 14.30-20.30

Miejsce: Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

 Rekrutacja prowadzona w terminie od 22.03.2019 do 30.03.2019 roku

 

3.„Sales management and customer service in the contemporary management”,prowadzący dr Wioletta Wereda

Termin wykładu: 06.04.2019 – godz.: 10.-16.00

Rekrutacja prowadzona w terminie od 22.03.2019 do 30.03.2019 roku

 

4. Motivating as a management function”,prowadzący mgr Sylwia Nowicka

Termin wykładu: 11.04.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 29.03.2019 do 06.04.2019 roku.

 

5. „Business in a changing world”,prowadzący dr Wioletta Wereda

Termin wykładu: 27.04.2019 – godz.: 10.00-16.00

Rekrutacja prowadzona w terminie od 12.04.2019 do 20.04.2019 roku.

6.„Globalization - a challenge or a Chance?,prowadzący mgr Sylwia Nowicka

Termin wykładu: 22.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 07.05.2019 do 15.05.2019

 

7. „Branding, advertising and promotion of consumer products – rules and practise of companies in Poland”,prowadzący dr Andrzej Kondej

Termin wykładu: 23.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 08.05.2019 do 16.05.2019

 

8. „How to create correct teacher-student-parent relations?”,prowadzący dr Jolanta Zuzda

Termin wykładu: 29.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 15.05.2019 do 23.05.2019

 

9. „Management of commercial enterprises – how to be a proffesional trade manager?”,prowadzący dr Andrzej Kondej

Termin wykładu: 30.05.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 16.05.2019roku do 24.05.2019 roku.

 

10. „Creating the image of a pedagogue”,prowadzący dr Jolanta Zuzda

Termin wykładu: 05.06.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 21.05.2019 do 29.05.2019 roku.

 

11. „Emotional intelligence and success in action”,prowadzący mgr S. Nowicka

Termin wykładu: 06.06.2019 – godz.: 14.30-20.30

Rekrutacja prowadzona w terminie od 22.05.2019 do 30.05.2019 roku.

 

12.„The optimal form of fitnessservices on the Polish market”,prowadzący dr Jolanta Zuzda

Termin wykładu: 15.06.2019 – godz.: 10.00-16.00

Rekrutacja prowadzona w terminie od 31.05.2019 roku do 09.06.2019 roku

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu: pokój nr 302, piętro III, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, od wtorku do soboty w godzinach 08.00-16.00.

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie lub w Biurze Projektu.

 

Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne dla uczestników!

W przypadku ewentualnych zmian/uszczegółowienia informacji,  będą one publikowane na bieżąco.

 

Kandydat/kandydatka wypełnia:

 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (student/studentka) – jeżeli kandydat/kandydatka już wypełniał/a Kwestionariusz zapisując się na wcześniejsze formy wsparcianp. wizytę studyjną czy spotkanie z pracodawcą to drugi raz nie wypełnia Kwestionariusza.Wtedy składajuż tylko i wyłącznie Załącznik do Kwestionariusza –Wykłady otwarte w języku angielskim.W przeciwnym razie składa komplet dokumentów.
 2. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Wykłady otwarte w języku angielskim.
 3. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu  dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy (student/studentka)

 3. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Wykład otwarty w języku angielskim

 4. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Zajęcia fakultatywne

 5. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Spotkanie z pracodawcą

 6. Załącznik do Kwestionariusza Zgłoszeniowego – Wizyta studyjna

 7. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

 8. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku